Press

Press

PERSVERKLARING – Inzake de zogenoemde Noodwet of de Landsverordening Uitzonderingstoestand

Nov 25, 2020

Ten principale is er begrip voor dat voor bepaalde crisis- en noodsituaties een dergelijke Landsverordening nodig is. Echter, het gieten van de vorm en inhoud in één grote omnibus-regeling, oftewel “one size fits all”, zou eigenlijk vervangen moeten worden door maatwerk, d.w.z. voor diverse types van crisissituaties bijpassende regelingen: zo leveren bijvoorbeeld natuurrampen, pandemieën, terrorisme etcetera geen gelijke behandeling op.

Als mensenrechten-ngo is HRDC er uiteraard extra alert op, wanneer er ontwikkelingen in onze gemeenschap zijn, die vitale mensenrechten van ingezetenen, kunnen raken, c.q. schenden.

Vanaf het begin, waarbij het afgelopen weekeinde het publieke debat losbarstte, zijn wij zowel door diverse burgers als door leden van de media benaderd om onze zienswijze te vernemen. Overigens verwelkomt HRDC het feit dat wij lokaal een groei zien in het belang dat aan mensenrechten wordt gehecht.

Ook HRDC deelt de zorgen om de potentiële gevaren die er nog aan de huidige tekst kleven voor fundamentele mensenrechten, zoals de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van demonstratie, het recht op privacy in eigen huis.

Voorts zijn ook de huidige garanties onvoldoende. Geheel in de lijn met gezaghebbende staatsrechtelijke expertise, dienen er ook naar onze mening werkbare (en betaalbare!) aanpassingen te komen voor een versnelde toegang tot de rechter en dient er in de Staten niet met een gewone, maar met een gekwalificeerde meerderheid beslist te worden over het uitroepen van een noodtoestand. Ook vraagt HRDC zich af of de ultieme garantie van de Koninkrijksregering voor het waarborgen van de mensenrechten illusoir is. Immers, de regering in Den Haag heeft tot nu toe zoveel mogelijk de handen van mensenrechtenkwesties afgehouden en bij voorkeur tot de “autonome bevoegdheid” van de landen bestempeld. Een ieder zal het met ons eens kunnen zijn dat voorkomen dient te worden dat de rechtsstaat onder druk komt te staan en dat machtsmisbruik, willekeur en represailles aan de orde kunnen komen. Wereldwijd zijn hier voorbeelden van dat onschuldige burgers, onwelgevallige media en leden van ngo’s onder “noodtoestanden” de dupe worden

HRDC schaart zich dan ook aan de kant van degenen die een dringend beroep op de regering van Curaçao doen om met nog grotere bereidheid en zorgvuldigheid aan de legitieme zorgen tegemoet te komen en wel zodanig dat het respect voor de betrokken mensenrechten optimaal wordt gewaarborgd.

I.A.M. Witteveen, directeur HRDC
Curaçao, 25 november 2020